ข้อตกลงและกติกา
          ทีมงานเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่บริการในเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ") หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของ AIRTOOLSTHAILAND โปรดคลิก Create an account เพื่อสมัครสมาชิก หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ท่านตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้

การสมัครสมาชิก

          หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน AIRTOOLSTHAILAND ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยคลิก ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในใบสมัคร ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น หลังจากทีมงานรับใบสมัครที่ท่านกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถใช้บริการใดๆ ตามประสงค์ของท่านใน AIRTOOLSTHAILAND ได้ทันที (ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก")

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

          สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ใน AIRTOOLSTHAILAND นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยการแจ้งทีมงานเว็บไซต์ หรือทางทีมงานยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้

การชำระค่าบริการ

          ระบบการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใดทั้งสิ้นตลอดชีพ ทั้งนี้ หากทางเว็บไซต์มีนโยบายการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบสมาชิกบางส่วนหรือทั้งหมด ทีมงานจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่าน e-mail หรือวิธีการใดๆ ที่เห็นเหมาะสม

คำรับรองของสมาชิก

          สมาชิกรับทราบว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้แก่บริษัทตามที่ระบุไว้ในสมัครสมาชิกเป็นจริงทุกประการ สมาชิกยินยอมให้บริษัทตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ หากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง บริษัทมีสิทธิยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการในเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ได้

          สมาชิกจะใช้บริการในเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากบริษัทเพื่อการใช้บริการใน AIRTOOLSTHAILAND ไว้เป็นความลับ สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลใดใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ AIRTOOLSTHAILAND สมาชิกตกลงรับผิดชอบชำระค่าบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ AIRTOOLSTHAILAND ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม

          เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใด ในเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 
  • หยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ หรือเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
  • อาจสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อบริษัท หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ 
  • อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกอื่น 
  • ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของบริษัท และ/หรือบุคคลใด 
  • จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น


สิทธิของบริษัท


          ทีมงานเว็บไซต์มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ตามเห็นสมควร หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของบริษัทขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากเป็นเหตุที่บริษัทสามารถทราบได้ก่อนล่วงหน้า บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่าน e-mail หรือวิธีการใดๆที่บริษัทเห็นเหมาะสม

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

          บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่สมาชิก หากบริษัทไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้องหรือระบบโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือการงดเว้น ละเว้น หรือการกระทำใดๆ ของสมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อเข้าสู่บริการในเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ไม่ว่าสมาชิกจะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ใช้ก็ตามหรือการกระทำของบุคคลใดๆ เพื่อการโจรกรรมข้อมูล (Hacker)

การโอนสิทธิ

          สมาชิกจะโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน ทางทีมงานมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่าน e-mail หรือโดยวิธีการใดๆ ที่เห็นเหมาะสม

การสิ้นสุดการให้บริการ

          การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆ ก็ได้ ดังนี้

  • สมาชิกขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับทีมงานเว็บไซต์
  • สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้นหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ทางทีมงานได้แจ้งให้ทราบ ทีมงานเว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในเว็บไซต์ AIRTOOLSTHAILAND ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป ทางทีมงานจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 
 
 
 

::::: การสั่งซื้อออนไลน์อยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบ :::::
ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ใช่ราคาซื้อ-ขาย การคลิกสั่งซื้อ คือการขอใบเสนอราคาเท่านั้น
ท่านสามารถสอบถามราคาสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้าได้ตามปกติ
โดยฝ่ายขายจะติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลสมาชิกโดยเร็วที่สุด
 
 
ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้